PCnet Dergisi Şubat 2014 Sayısı (PDF)

pcnet-subat-20142014’te bir milyar Android

An.allz firması G.artner’a göre 2014’tt blı milyardan fazla Androld işletim slstcmll cJhaz s.ouıacok. Gartner. Androld yOklü yaklaşık ı,ı mllyar t3blct, akıllı telefon, saat ve başkA elektronik ürünler satılJc.jJgını tllhmln ediyor. Bu raktma, ABO’de peynir ekmek gibi satılan Amaıon’un t<lndlc Fire tabletleri de dahil. Mlcıosoft tarafında d.ıt 1$1er blraı iyiye gidecek gl~ görOnOyOf oma rakamıar daha dOşOk: Bu yıl 360 mllyon Windows yOklO yeni <IMı s~ulaca~ı tahmin edlllyot. Su rakam. geçen yıtd.ln ~10 foııa.

GÜVENLİK GÜNDEMİ: UZMANLARDAN İPUÇLAR! VE GÜNCTL TEHDİTLER
SORU-CEVAP Bu aykl SO<Ularımızı ESET Turl<iye Tcl<nlk Destek Uzmanı Gurc~n Şen yanıtladc G-OveNik y.,.lımlan. bilglsayann _,.. dl5n0jtü§ünü nasıl anllyo<?
Düny> C–.nôe. -· b.gr. bazı bllgb.ıyarlat . _ ,.,__. __ «fılmoyen __ _
~g!lsl ….. !Pıett.Wttl<li­ “”Y• .,..,,..,.,., _~ait bazı bllglol’ gOnderiyono (l<ulanıcı ocı.. )lfıe. bllgisay•ı od> l<bl “”YO orolatdon ku4ı..ı-n lsı~ dııınd• dosyaı.t lndltiyofsa. g()””nlik •nalistleıl bu duıumdon ~ dllylp, bu dp tr.ıfikl<‘fl lncel<ıyemO)’O •lablfiılef. Bu tip durvml&r, sadece ba2′ ülkelerin ır•~Olndc oloblldll)l gibi. bo,.n blıçol< Ulkedc aynı anda da olabilmekte. Son umanlarda tehdltlet, Olketere göre kendllef1nl uy•ıl<>y•biffyor.
GUVENUK UYARISI
Snapchnt’o kayıtlı tolofon numurnlnrı çnlındı
+ ••
Mobil fotoqı.ıf p..ıyl.ı>ır” o,er’lı Snap<hclt’ın 4.6 nıilyon kull,1nıc1<,1 na ail telefon num.1r.ıl.1rı ve kullanıcı .1dları (<tlın,ır,1k ınll•rnl~tıe yayımlandı. Bu bilgıler Snapclıclt’t~kı .ırk.ıdA~ bulnı.ı o.zelhÇtodekı bu .ıc;ık wy<>ı.ınde r,;alınmı~. Hdckefl.11 °Ydr<t’ soruna dikkdt r,;ekmt’k i(İn· vl’rilt”ri yayımladıklaıını ar,;ıkladıl.lr V’C’ bu yüzden tr-J.efon numcır•l.annın son iki~r h.ını:-sını gizlt’dılf’t.
NSA. tüm şifreleri 116zocek Son zamanlann en çok konu~ulan muhbiri Edvıard Snowden, Was.hlngton Po!ıl’cl yııptıgı yt~nı bir a(:ıklanl.ıda ABD Ulu!ıcll GüvPnllk Ajansı’nın (NSA) tüm duny,,d,1kl lşletmel~r Ve! dt>vl~tlt•r l<1r;ıfıı1cf;1n kullanıl.ın ~ırr(‘lt•mclerl c;özn1e beceris.ine sahip bir ku,ıntum bllglscıyar üzeılnde ç,ıhth(lını lddl,1 etti. NSA1n bu proj<! için $1mdiy-:> dek 80 milyon dolJr l1Jrc~ıdı~ı dô$iınühiyor amtı hrnüz ç•h$•n bCr makine ortaya çık.:ınlamadı.
Mi·croloft’un hes.•pl•rı h•ck’lendi Suriye Elekıronı> O«luıu {SEA), ~ yja Sky~’tn TW’ftlıH w Faceboolı. hosapla<>nı “” blogunu Nc1<1t’yt’· rek başladt Ardınd.ın yine Mlcn»oft’a ait •XboxSuppoıt Yf’ ~FTnt”Ws. Twitt~ l1~wplıınnı v~ blı blog’u hack’lcdl. Gıup. bu ht>s.aplaıdıın “Hotn1ail ve Oullook kull.anm.1y1n. Microsoft hewpl,;ınnı· 7..1 takip ediyoı ve verlleoılnlzl devletlere Silıyor: mesajını yayımladı. Microsoft ise grubun şirket Çillış<ınl.1ru1,1 llit blııı ~·postd hes.ıplannı hil<k’leyeı~k bu s.:ıldırıl.ın g~rr,;8~tirdiOlnl .w;ıkladı,
Bitcoin ş•k•ı• katü bitti lntemet ,ak.Jot.nnın cirit •tllge 4<han acll forumca. ,.akltıL1r buı Mac k W… 9’SUdo rm-rfr yann<• g…ı; &tcoOn ~ndligi özelllklerinlo CJrUy• 9~ n(‘ sOyl”Y’f’rol< Yndırdı. 8u komut aslında tüm veıileri ıJldlOi’ için. bin dalgın kullantolaf tüm dosyııt ve . kla>ö<lorinl koybNtil~ı

 

İndir-Butonu-300x79Rar Şifresi : www.furkantunahan.com


Bu yazıya puan vererek diğer yazılardan daha fazla yararlı olduğunu bize bildirebilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Yazılara verdiğiniz derecelendirmeler site yönetimi tarafından yararlılığı göz önüne alınarak ilgi odağı olarak görülmektedir.

Bir Cevap Yazın

Top