Chip Dergisi Şubat 2014 Sayısı (PDF)

chip-subat-sayısı-2014

Teknolojinin ev savası! ~

 

Apple 2005’te kıvrak bir hamleyle iPhone’u çıkartıp ceplerin yıldızı olmayı başardı ancak şimdi savaş, ev cephesinde devam ediyor. Evlerin yıldızı kim olacak? Apple mı, Samsung mu yoksa Google mı?
Cem Sancı
ı
hatırlıyor.
cak :ıyında sürpri7. bir gclişn1e yaşandı ve Googlc. ku• çük bir şirketi 3,2 ınilyar dolar gibi rekor bir fiyatla satın aldı. Goog.Je’ın dev satın almalarına aslında he· pimiz alışığız.. Hcnüıgcnç bir şirket olan YouTubc’u 4 milyar dolar odcyerck aldığı gfinu herkes hala ÇQlı: iyi
Ant.tak bir termostat şirkcline 3,2 milyar öclcnmcsi ilk bakışta herkesi şaşırttı. Nc$t isinlli, dijital tcnnostatlar ürcı-cn şirket in, 3,2 ınilyar dolar c..-dcbileccğini kimse düşünmuyordu. Ancak Ncst’in arkasında saklı olan gCıç, onun geleceğin >’!kıllı evlerine hükmede· cck kilit teknolojilere sahipolm:ı.sıydı. Cooglc da işte bu giitü s.atın aldı. Bu satın aln1a a:ı;hnda teknoloji devlerinin. ar:ı.sın<l3. akılla l-vler konusund;ı yaşanan rcl:tı~tin ne l:.:ıdar Heri boyula utaşlıAını da
8 oıno14
gOslcriyor. Googlc. 3.2 n1ilyar dolar gıbi dev bir ücrcllc, henüz ürünleri doğru düzgün satışa bile çıkmamış olan kuçük bir ter· mostnl şirk.elini satın ;ı1ırkcn, şirketin kurueusu olan iki eski Apple çalışanını da bünyesine katmış oldu. Bu iki kişi de alelade çalışan• lar değil, biri iPod’lann mucidi olarak bilinen ve Apple’ı çoküştcn kurtarıp yeniden devler ligine sokan ı·ony Fadell. Diğeri ise tPhone projesinde ça1ışan ilk mühendislerden Aialt Rog.crs. Yani ikl ishn de Apptc·ın hayatını kurtaran isiınler arasında yer alıyor ve geliş· tirdiklcri yeni k.onscpt. Nesl tcrmost:;ıtlar ve ev bağlantı cil1a;:Jarı artık Googlc’ın cephaneliğine girmiş bulunuyor. öyle görünüyor ki. Goog.lc bu iki beyinin yeni ürunlerinin de ileride karşısına yeni bir iPod. yeni bir iP:ıd. yeni bir iPhone olarak çıkma riskini gÖZ(‘ al· mak Lstcınc..’di ve akıllı tvlc.-t konu$und3 gidecek kızışan rekabette Rogers ve Fadcll’in ürünleri  kazanmak lstl”di.

 

Microsoft’u da hack’lediler!

Kullanıcıtann sosyal medya he:saptannın (alınmasıyla ltglU sorehtl uyarı yaytnlayan ve in· sanlardan daha g0(10 şifrelu tere:lh etmetıtr1ni isteyen Mterosoft (ott fena -madara” oldu. Mcrosclfun Twiter’dalll rtsrnl Xbox destelt hesatM “”e resmi hoW< lıtsabl. …… _ a –·· —- a–·· ——- a ::.–=—— a–· hKker1.atın dine gt(tl. Otayın ardındaltl tı.ac:.aer ·’lbnn 1se SuriyeU bir grup otan Syrian Electronic Afmy OCduOu anlaşıldı zira kendi .. teri dt Twlıtef mesajlarıtlda lıtimlilıtlerlnl a(ık(a Han ettiler. Syrian Electronk Army. Esad rejimini destekleyen blf ha<lıter grubu. S~ daho önce de New VorR Times ve Vlce gibi OnlO siteleri •urn’h$1llrdı. Microsoft satdınsında ise grubun politl~ bjr amacının olmadı(lı, sadece .. burada Oldutı:larını” gösteımett ıstediN:leti söy- leniyor. Ha<tter grubu her ne iladar Suriye ismini ıa$ıyor olsa da. tıtuı R ~raN: desıelıt: aldıttları abiletl Rusya ve (Jn s.ayesinde. A80 ,;ıeıttm. yönelilt ~ hor:-9ıri~imtttinck tıut.JNl>ilfyotlar. SU. 10 gun Onc• de Slıype”on ‘*>g”unu ha<lt1eyef8. lnsanlan gOtttl•meyi tııralon yoltsa daha ~· Ontemlor ·~” mesajı vttmi~tl.

 

İndir-Butonu-300x79Rar Şifresi : www.furkantunahan.com


Bu yazıya puan vererek diğer yazılardan daha fazla yararlı olduğunu bize bildirebilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Yazılara verdiğiniz derecelendirmeler site yönetimi tarafından yararlılığı göz önüne alınarak ilgi odağı olarak görülmektedir.

Bir Cevap Yazın

Top